Изпълнение на изискванията и внедряване на GDPR без корпоративен стрес

Продуктите на Виртуални системи включват обучения и консултантски услуги. Те са насочени към внедряване на изискванията на GDPR без корпоративен стрес в компаниите.

Опитът ни от въвеждане на информационни системи в организациите убедително показва значението на организацията за провеждане на промяната. Липсата на организираност води до напрежение между служителите и внедряващите.

Как може да се изпълни внедряване на изискванията на GDPR без корпоративен стрес

При условие, че трябва да се

  • одитират всички информационни системи и подкрепящи активи;
  • променят процесите по обработване на данни;
  • вменят нови задължения на някои от служителите;
  • подложат на реинженеринг технически и организационни елементи от експоатацията на информационните системи;
  • променят начините на обмен на данни с контрагентите на организацията.

Нашите продукти са „по дизайн“ са създадени с изискването да осигурят на компаниите изпълнение на изискванията на GDPR без корпоративен стрес,

с възможно най-добри темпове при инициализацията и впоследствие при непрекъснато изпълнение на закона GDPR във времето.

Опитът от тези практики ни подсказа да улесним партньори и заинтересувани с материали, които да съдържат доказани в практиката резонни стъпки, които водят до  успешно изпълнение на изискванията на GDPR.

Инфографиката, която можете да си копирате от тук, илюстрира  тези стъпки в общ план.

Обучение по GDPR

Предлагаме пакет от обучения, който дава възможност за внедряване на GDPR без корпоративен стрес. Обученията обхващат юридически, технически и практически аспекти, които са необходими при спазване на GDPR. Във всяка от тези три области са разделени на три нива според напредъка на обучаемите. ВЪзможен е избор на определени модули, така че обучаемият да получи квалификация за ДЗЛД, длъжностно лици по зощита на данните. Позното още като DPO.

Хората от аудиторията най-добре се мотивират когато разберат, че GDPR не е направен да пази компаниите, а тях, субектите на лични данни. Това сатав в рамките на половин до един час. За толкова време демонстрираме мащаба на злоупотребите с личните ни данни. Невидимите, но важни за нас и поколенията последствия и гигантския бизнес, които е скрит зад темата лични данни.

  • Обученията ни съдържат анализи на множество реални случаи с изтичане на данни;
  • Съдебните решения по тях;
  • Разглеждаме конкретни инциденти с нарушения с лични данни;
  • Обучаемите се запознават с анализите на риска, последствията от тях;
  • Оценяват мерките по ликвидиране на последствията от пробивите.

Обучаемите получават сертификати, които вече са познати и възприети в институциите и компаниите.

Кражбата на личност и злоупотребата с лични данни  са отдавна познати.

Непознати са формите, които злонамерените актьори прилагат за да експлоатират данните ни. Непознати са и мащабите на тази експлоатация и бизнесът в тази област.

Неслучайно GDPR прокламира, че за ползване на данните ни чожем да искаме заплащане.

Инфографиката, която можете да си копирате от тук, илюстрира  тези стъпки в общ план.

Терминология

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;