За двойната езда и GDPR

 

Повечето хора знаят, че нормативните актове в България се обнародват в „Държавен вестник“. Някои знаят, че регламентите на Европейския съюз се обнародват в “Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС) на български език.

Какви са последиците от това?

 • Всички в България (хората, фирмите, организациите и т. н.) сме образно казано на „двойна езда“. От една страна сме длъжни да спазваме Конституцията и законите в България, а от друга – да спазваме регламентите на Европейския съюз (GDPR и др.).
 • Ако български нормативен акт противоречи на регламент на ЕС, прилага се регламентът. Например: Ако Законът за защита на личните данни противоречи на GDPR, ще се прилага GDPR.
 • Действията на гражданите или на юридическите лица, извършени съобразно обнародвания текст до влизане в сила на неговата поправка, се считат правомерни, съответно действителни, освен ако грешката е очевидна.

Каква е ситуацията към 25 май 2018 г.:

 • От една страна GDPR е обнародван в “Официален вестник” на Европейския съюз на български език (OB L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88). От друга страна – Законът за защита на личните данни, чиито последни изменения са обнародвани в брой 7 на „Държавен вестник“ от 19 януари 2018 г., не го привеждат в съответствие с регламента.
 • Някой разпоредби на Закона за защита на личните данни ще противоречат на GDPR. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни няма да е приет и следователно няма да е обнародван.
 • Действията на гражданите или на юридическите лица, извършени съобразно обнародвания текст, следва да се считат правомерни, съответно действителни.

От тази ситуация на двойна езда следва, че всички ние:

 • Трябва да знаем както обнародваните нормативни актове в „Държавен вестник“, така и тези в “Официален вестник” на ЕС.
 • Да можем да прилагаме българското законодателство и правото на ЕС.
 • Да можем да откриваме „очевидните“ грешки на законодателите, печатарите (ако грешката е тяхна) или преводачите (ако грешката е в превода).

Какво може да помогне на гражданите или на юридическите лица в тази сложна ситуация? Отговорът е обучение. Ако искате да научите повече за овладяването на двойната езда, запишете се на курсовете с означения LAW01, LAW02 и LAW03.

 

Позовавания:

 • чл. 5 (5), чл. 58 (1), чл. 88 (3) от Конституция на Република България;
 • чл. 15 (2), чл. 37 (1), чл. 37 (2), чл. 45 (1) от Закона за нормативните актове (ЗНА)