Велиян Димитров

Как се отразява GDPR на компаниите

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законова рамка, която е валидна във всички държави от Европейския съюз (ЕС), като заменя съвкупните и специфични за отделните държави законодателства.

Това е закон, който има за цел да укрепи неприкосновеността на личния живот и да защити данните за физическите лица във всички държави от ЕС, като изисква от дружествата да приемат нови процеси и проверки за защита на данните.

Европейския съюз признава ново човешко право, с което  потребителите вече ще имат контрол над собствените си данни. С публикуването на

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

известен и като General Data protection Regulation (GDPR)

Директивите и регламентите от вторичното законодателство на ЕС, които са свързани с GDPR и в тях има специфични разпоредби обхващат институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, секторите икономика, здравеопазване, услуги, образование, финанси, застраховане, сигурност, въздушен и наземен транспорт, е-управление, комуникации, правоприлагане, ютилити – електроснабдяване, газоснабдяване, топлофикация, кибер сигурност, търговски дружества, мрежата EURES, ценни книжа, образование, онлайн услуги, пенсионни институции и други

GDPR е възможност за ефективна промяна

сред другите дейности GDPR е възможност за ефективна промяна на дигиталния свят, който ни заобикаля. Здравомислещите отдавна разбраха, че киберпространството е пълно с рискове. Вече всички получаваме многобройни имейли, които ни разясняват или съветват колко високо ценят и колко сериозно пазят нашите данни.

Всички тези имейли, независимо от организацията, изглеждат подозрително. Защот си личат няколко стандартни шаблона. Това не успокоява тези, които знаят как се стопанисват личните данни на субектите. Примери в статистиките за пробиви на информационните системи и инцидинтите с изтичане н алични данни всеки може да види.

Поради факта, че GDPR вменява задължително докрадване за такива инцеденти броят им напоследък се е увеличил.

 Колкото повече се поменят нещата, толкова повече остават същите

Отговорът на GDPR от организациите е пряко свързан с законодателното управление, прилагано на 25 май 2018 г. Ако организациите са се грижили толкова много за нашите лични данни, както казват те, защо би било необходимо GDPR?

Comments are closed.