Велиян Димитров

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е законова рамка, която е валидна във всички държави от Европейския съюз (ЕС), като заменя съвкупните и специфични за отделните държави законодателства.

Това е закон, който има за цел да укрепи неприкосновеността на личния живот и да защити данните за физическите лица във всички държави от ЕС, като изисква от дружествата да приемат нови процеси и проверки за защита на данните.

Европейския съюз признава ново човешко право, с което  потребителите вече ще имат контрол над собствените си данни. С публикуването на

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

известен и като General Data protection Regulation (GDPR)

Директивите и регламентите от вторичното законодателство на ЕС, които са свързани с GDPR и в тях има специфични разпоредби обхващат институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, секторите икономика, здравеопазване, услуги, образование, финанси, застраховане, сигурност, въздушен и наземен транспорт, е-управление, комуникации, правоприлагане, ютилити – електроснабдяване, газоснабдяване, топлофикация, кибер сигурност, търговски дружества, мрежата EURES, ценни книжа, образование, онлайн услуги, пенсионни институции и други