Разделението на властите GDPR и абсурдите на правната система

За да се ориентирате в лабиринта от абсурди на правната система, които GDPR изкара наяве, описани в настоящата статия, най добре прочетете и изберете подходящо за компанията Ви обучение, от списъка на тази страница, или се запознайте с новата ни магистърска програма по GDPR.

Съгласно чл. 8 от Конституцията на Република България: „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.“. Така е и в повечето европейски държави.

При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Главният инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си са независими и се подчиняват само на закона.

Образно казано GDPR за всички, Директива (ЕС) 2016/680 (Police Directive) за компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване (без независимата съдебна власт) и правила за защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от съдебната власт.

Оставям настрани специалните разпоредби от секторното законодателство, за да не усложняваме прекомерно нещата. Прибавяме към всичко това надзорните органи[1], които отговарят за наблюдението на прилагането на GDPR, Police Directive или др.

Казано с други думи:

  • Първо разделяме властите и осигуряваме за всяка от тях ресурси (финансови, човешки, помещения, инфраструктура, обучение и др.).
  • После създаваме независими надзорни органи и осигуряваме за всеки от тях ресурси (финансови, човешки, помещения, инфраструктура, обучение и др.).
  • След това пишем правила за сътрудничество[2] между тях.

Малките деца биха се изразили така: „Първо ги разделяме, после ги събираме“.

Бюрокрацията GDPR и лабиринта, в който се загубиха бюрократите

Кой, какво, кога, как, къде и по какъв начин трябва да прилага новите правила за защита на личните данни? Кой, за какво и доколко е отговорен? Кой кого ще контролира?

Изглежда това са много трудни въпроси за институциите и те са се загубили в собствения си лабиринт от бюрокрация. Но най-тежко е на прокуратурата. Изхождайки от съображения 80 и 82 от Директива (ЕС) 2016/680 (Police Directive) е видно, че прокуратурата като част от независимата съдебна система трябва да има свои правила за защита на личните данни и върху нея да упражнява надзор Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. От друга страна, тя трябва да прилага в някой случай GDPR или Police Directive.

 Резултат

 Някой биха нарекли създалата се ситуация „нелепа“. Бизнесът би нарекъл тази система „неефективна“, „скъпа“ и „излишно сложна“. Хората биха я нарекли „правен абсурд“. Google, Facebook, eBay, Amazon, Twitter, LinkedIn и другите като тях следва да благодят на Бога!

Категории: GDPR, Police Directive, прокуратура, съд, надзорен орган, бюрокрация, лабиринт

[1] „Надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка (по ГЛАВА VI от директивата или от GDPR).

[2] ГЛАВА VII от Police Directive, GDPR и много други.

Hits: 50