Политика за поверителност

Услуги по внедряване на GDPR

Услуги по внедряване на GDPR

Въведение в политиката за поверителност

Правната дефиниция на термините политика за поверителност и лични данни е много широка. Всяка информация, отнасяща се до идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано, се счита за лични данни (за пълна дефиниция вж. член 4, т. 1 от GDPR).

Примери за лични данни са телефонни номера, адреси, финансова информация, идентификационни номера, електронни адреси и др. В следващите редове имаме предвид политика за поверителност, която се отнася до събирането съхранението и обработването на лични данни н апосетителите на сайта.

Събиране на лични данни

Редица от нашите дейности включват събиране и обработка на лични данни, например като част от консултации, организиране на обучения и др.

Такова събиране и обработка на лични данни и последващото им използване следва да се извършват справедливо и законосъобразно.

Цел на събирането

Когато се изискват лични данни, от съществено значение е субектът на данните (лицето, чиито лични данни ще бъдат събирани, съхранявани или обработени) да знае за какви цели се събират данните. Съгласно член 5, параграф 1, буква б) от регламента:

личните данни „трябва да се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по начин, несъвместим с тези цели“.

Освен това личните данни трябва да бъдат адекватни, уместни и не прекомерни по отношение на целта. И да се съхраняват не повече от времето, необходимо за целите, за които са събрани.

Нашата компания би желала да информира посетителите на сайта velbg.com за следното:

Цел: Данните ще бъдат събрани чрез e-mail или формата за контакт за:

осъществяване на контакт;

организиране и провеждане на обучения;

предоставяне на консултантски услуги и

заплащане на предоставените услуги.

Описание на данните:

е-mail,

телефон,

данни за фактура,

други доброволно предоствени данни с оглед постигане на високо качество на желаните от Вас услуги.

Aдминистратор на лични данни: “Виртуални системи” ЕООД

Правно основание: Правното основание на обработката, за която са предназначени данните, е съгласие за конкретно посочена от субекта на данните цел (чл. 6 (1) (а) от GDPR) или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните за сключване и изпъление на договор (чл. 6 (1) (б) от GDPR).

Достъп до данните: Данните ще са достъпни за управителя и един служител на “Виртуални системи” ЕООД.

Право на достъп: Лицата, чиито данни се обработват, имат право на достъп до своите лични данни безплатно. По всяко време като изпратят заявка по имейл.

Право на коригиране: Субектите на данни имат правото да поправят техните неточните или непълни лични данни. По всяко време и безплатно, като изпратят заявка по имейл.

Право на ограничаване на обработването: Лицето, чиито данни се обработват, има право да блокира данните си. По всяко време след като е подало данните като изпрати имейл до администратора.

Право на изтриване: Субектите на данни имат право да поискат от администратора по всяко време и безплатно изтриването на техните данни, особено когато разпоредбите на член 17 от GDPR са приложими, като изпратят заявка за електронна поща.

Право на възражение: Лицата, чиито данни се обработват, имат право:

  • да възразят по всяко време като изпратят искане до администратора по имейл;
  • да бъдат информирани, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и да им бъде изрично предложено да се противопоставят безплатно на такова разкриване или използване.

Право на жалба: Ако лицата, чиито данни се обработват, имат въпроси относно обработването на личните им данни, могат да ги зададат на телефон 0895447975 или електронен адрес office@velbg.com

Начална дата на обработка на данните: От датата на предоставянето им от субекта на данните.

Политика за съхранение на данните: Събраните данни ще бъдат запазени:

  • до 1, 2 или 3 месеца съгласно заявеното от субекта на данните – за осъществяване на контакт;
  • до посочения в договора срок – за организиране и провеждане на обучения и предоставяне на консултантски услуги;
  • до 5 години след приключването на данъчната година, през която е направено плащането – за плащания.

Тези данни ще бъдат изтрити след изтичането на посочения по-горе срок.

Внимание: Администраторът не носи отговорност за външни сайтове, върху които той няма контрол.