КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И КУРСОВЕ

в областите

КИБЕРСИГУРНОСТ

И

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СПОРЕД GDPR

Предлагаме обучения и консултантски услуги в областта на киберсигурността и конфидениалността. Обученията, които изпълняваме, се отличават с излагане на задълбочени знания за техническите, регулаторните и организационните аспекти на киберсигурността, спазването на изискванията на GDPR,

Одитите на киберсигурността завършват с доклади, които съдържат препоръки за организационни и технически мерки за киберзащита.
ТЕСТОВЕТЕ ЗА ПРОНИКВАНЕ или както са известни 
ПЕНЕТРЕЙШЪН ТЕСТОВЕ
СА НАЙ-ДОБРОТО НАЧАЛО ЗА КОНСУЛТАЦИИ, тъй като определят в най-чист вид проблемите с киберсигурността на информационните системи и мрежите.
Мерките, които може да се приложат вследствие на одита имат органична връзка с намаляването на наказанията, които са заложени в GDPR.
Консултантските услуги включват критерии за избора на доставчик за технически решения за киберсигурност според конкретните инсталирани и нови информационни системи.

Консултациите включват одити на техническите и организационните мерки на място. Провеките се отнасят до оценка на реалния риск от успешни хакерски атаки и спазването на закона за киберсигурност чрез организационни и технически мерки.

Одитите на киберсигурността завършват с доклади, които съдържат препоръки за организационни и технически мерки. последните имат органична връзка с намаляването на наказанията, които са заложени в GDPR. избора на доставчика за технически решения за киберсигурност, одити и защита на активите с данни, внедряване на нови информационни системи, комуникация с КЗЛД.

Ние се отличаваме защото предлагаме задълбочени знания и практически казуси за юридическите аспекти и кибер сигурността, които са необходими на длъжностното лице по защита на данните

THREAT INTELLIGENCE 

НОВО! Проактивност и профилактика! Специализирано обучение за разузнаване на киберзаплахите!

Поискайте информация за провеждане и съдържание на консултантски услуги и обучителни курсове

За връзка с офиса: 0895 44 79 75

Консултации и обучения по наболялата тема

Ренсъмуеър – Ransomware или заключване на данните на компанията срещу откуп

Консултациите и обученията включват

профилактични мерки;

оперативна реакция;

и управление на последствията след инцидент с ренсъмуеър.

********************

Стандартни обучения

Базови компетенции за GDPR

GDPR01. Основи на защитата на личните данни в организацията според GDPR

Модул 1. Въведение в GDPR
Модул 2. Защита на личните данни в организацията
Модул 3. Съответствие с изискванията на GDPR

GDPRCS01. Основи на кибер сигурността в контекста на GDPR

Модул 1. Въведение в кибер сигурността
Модул 2. Оценка на риска за бизнеса и активите на компанията
Модул 3. Одит на иформационната система на организацията от гледна точка на кибер сигурността

*********************

Компетенции за напреднали

GDPR02. Внедряване на изискванията на GDPR

Модул 1. Оценка на готовността за внедряване на GDPR
Модул 2. Одит на активите, минимизиране на данните, планиране и техникоикономическа оценка за внедряването на GDRP
Модул 3. Внедряване на изискванията с Оценка на въздействието върху защитата на данните

VSCB01 Основи на киберсигурността

Разликите между проактивната, навременна, профилактична дейност по защитата на информационните системи и пасивното изчакване на инцидент по сигурността с изтичане на данни и нарушаване на бизнес операциите;

Предлага основни знания за:

Основни положения в закона за киберсигурност и европейските нормали в контекста на необходимите за малките и средни предприятия мерки.

Базови знания за видовете атаки срещу информационните системи и мрежите, начините на проникване и въздействие – изтичане на данни, деградиране на информационните системи и поведението на злонамерените актьори след проникване в системите

Метод за конструиране на системата за защита на приложенията, данните и мрежите

GDPRCS02. Кибер сигурност в информационната и комуникационна система на организацията

БЕЛЕЖКА. В ТОЗИ КУРС СА ВКЛЮЧЕНИ ДВЕ ЛЕКЦИИ НА ТЕМА „ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ МИНИМИЗИРАНЕ И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ИЗБЯГВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ С ИЗТИЧАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“

Модул 1. Управление на активите, ъпдейтите и контрол на достъпа. Ютилизация на журналите (syslog и Event Viewer)
Модул 2. Периметрова сигурност, сигурност в базите данни. Реакция при инциденти по сигурността.
Модул 3. Сигурност по дизайн в жизнения цикъл за разработване на софтуер, програмиране, тестване, съпровод.

DPO02 Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Модул 1. Общи принципи за предаване на лични данни
Модул 2. Решения относно нивото на защита на личните данни
Модул 3. Особени случаи

GDPR03. Управление на съответствието с GDPR

Модул. 1. Задачи и дейности на ДЛЗД
Модул 2. Оценка на въздействието върху защитата на данните за продукти и услуги
Модул 3. Управление на промяната в съответствието с GDPR

GDPRCS 03. Кибер сигурност в системата от информационни и комуникационни технологии на организацията

Модул 1. Контрол над привилегированите потребители. Ликвидиране на последствията от инциденти по сигурността.
Модул 2. Миграция на периметровата сигурност при инкорпориране на облачни услуги и мобилни номади
Модул 3. Проектиране, конструиране и управление на комплексна система за сигурност на ИКТ в организацията

Информация за предстоящите обучения можете да получите в съобщение на електронната поща или по телефона. Оставете по ваш избор данни за комуникация поне по един от двата канала. В съответствие с изискванията на GDPR данните ви ще бъдат изтрити след един, два или три месеца по избор.

You can get information about upcoming trainings by e-mail or by phone.
Leave your communication data at least on one of the two channels.
In accordance with the GDPR requirements, your data will be deleted after one, two or three months of your choice.