Резюме на курсове за обучение GDPR

GDPR01. Основи на защитата на личните данни в организацията според GDPR

Цел на обучението GDPR01

Целта на обучението е придобиване на основни познания по Общия регламент относно защита на данните (GDPR), защита на личните данни в организацията и минимално необходимо за постигне съответствие с изискванията на GDPR.
Практическите занятия включват: упражнения, дискусии, ролева игра, решаване на казус, запознаване с добри практики, много примери, насоки, чек листи, справочни докумети и др.

За кого е предназначено обучението?

Корпоративното обучение е предназначено за екипи на компании и организации. Препоръчително е участието на ключови служители, мениджъри, юристи, ИТ отдели, отдел ЧР и други служители, обработващи лични данни.
Обучението е подходящо и за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания по защитата на личните данни; студенти и кандидат-студенти; както и всеки, който проявява интерес към защитата на личните данни.
Корпоративният вариант на обучението е подходящ за група до 15 обучаеми.
По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

 

GDPR02. Внедряване на изискванията на GDPR

Резюме на курсове за обучение GDPR

Цел на обучението

Целта на обучението е да даде знания как да се извърши оценка на готовността за внедряване на Общия регламент относно защита на данните (GDPR), одит на активите, минимизиране на данните, планиране и техникоикономическа оценка за внедряването на GDRP и оценка на въздействието върху защитата на данните.

Практическите занятия включват: упражнения, дискусии, шаблони, запознаване с добри практики, много примери, насоки, чек листи, справочни и други докумети.

За кого е предназначено обучението?

Коропативното обучение е предназначено за екипи на компании и организации (ключови служители, мениджъри, юристи, ИТ отдели, отдел ЧР и други служители, обработващи лични данни).

Обучението е подходящо и за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания по одит, планиране и извършване на оценки; студенти; както и всеки, който проявява интерес към защитата на личните данни.

Корпоративно обучение: до 15 обучеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

 

GDPR03. Управление на съответствието с GDPR

Резюме на курсове за обучение GDPR

 Цел на обучението

Целта на обучението е придобиване на знания относно задачите и дейностите на длъжностното лице по защита на данните (DPO), извършването на оценки на въздействието върху защитата на данните за продукти и услуги и управление на промяната в съответствието с GDPR.

Практическите занятия включват: упражнения, дискусии, шаблони, запознаване с добри практики, много примери, насоки, чек листи, справочни и други докумети.

За кого е предназначено обучението?

Корпоративното обучение е предназначено за екипи на компании и организации (ключови служители, мениджъри, юристи, ИТ отдели, отдел ЧР и други служители, обработващи лични данни).

Обучението е подходящо и за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания по извършване на оценки и управление на промяната; студенти; както и всеки, който проявява интерес към защитата на личните данни.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

 

DPO01 Право и практики в областта на защитата на личните данни

Резюме на курсове за обучение GDPR

Цел на обучението

Целта на обучението е придобиване на основни правни познания: по Общия регламент относно защита на данните (GDPR); по Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета; за практики в областта на защитата на личните данни; за длъжностните лица по защита на данните (DPOs).

Практическите занятия включват: насоки за решаване на проблеми, работа с най-полезните сайтове, решаване на казус, много примери за добри и лоши практики в областта на защитата на личните данни, как да се прилага наученото.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания за правото и практиките в областта на защитата на личните данни; студенти и кандидат-студенти; както и всеки, който проявява интерес към защитата на личните данни.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

DPO02 Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Резюме на курсове за обучение GDPR

Цел на обучението DPO02

Целта на обучението е придобиване на познания за общите принципи за предаване на лични данни на трети държави или международни организации по Общия регламент относно защита на данните (GDPR), решенията относно нивото на защита на личните данни и особени случаи на предаване на данни.

Практическите занятия към всеки от модулите включват: насоки, упражнения, дискусии, работа с полезни сайтове, решаване на казус, примери за добри и лоши практики, въпроси и отговори.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания за предаването на лични данни и защитата на личните данни; студенти и кандидат-студенти; както и всеки, който проявява интерес към защитата на личните данни. То е надграждащо обучение на обучението DPO01 Право и практики в областта на защитата на личните данни.

Корпоративно обучение: до 15 обучеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 8 уч.ч.

 

LAW01 Основни положения в правото

Резюме на курсове за обучение GDPR

Целта на обучението е придобиване на основни правни познания както за националните законодателства и правото на Европейския съюз (ЕС), така и за международното публично и частно право. По време на обучението се изучават основните принципи и начала в правото, общи ценности, основните права на човека и правните средства за тяхната защита.

Обучението има практическа насоченост като по лесен и достъпен начин, базирайки се добре познатото от ежедневието, въвежда обучаемите в по-сложната материя на международното право и правото на ЕС.

Практическите занятия към всеки модул развиват умения за: работа с различните източници на информация, извършване на сравнителен анализ, решаване на проблеми и казуси, прилагане на наученото.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква правни познания; студенти и кандидат-студенти; както и всеки, който проявява интерес към правото.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

 

LAW02 GDPR и правото. Практически аспекти

Резюме на курсове за обучение GDPR

Цел на обучението

Целта на обучението е придобиване на знания за: трансгранично обработване на лични данни, връзката между Общия регламент относно защита на данните (GDPR) и законодателства на държавите-членки на ЕС за защита на личните данни с международното публично и частно право; обработването на лични данни за постигането на целите, определени в конституционното право или в международното публично право; прилагането на международното хуманитарно право; международните организации; споразумения между две или повече държави.

Практическите занятия към всеки модул развиват умения за: бързо намиране на информация за национални законодателства за защита на личните данни на различни държави; съставяне на удобни за ползване справочни материали, полезни при трансгранично обработване; решаване на проблеми и казуси с международен елемент, прилагане на наученото.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква правни познания; студенти и кандидат-студенти; както и всеки, който проявява интерес към правото. То е надграждащо обучение за LAW01 Основни положения в правото. Подходящо е за работещи с лични данни в компания, която е част от група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност в две или повече държави.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 8 уч.ч.

 

LAW03. Защита на личните данни и съдебната практика

Резюме на курсове за обучение GDPR

Целта на обучението е придобиване на знания за съдебна практика на Европейския съюз, на българските съдилища, на Европейския съд по правата на човека и на други съдилища по защитата на личните данни.

Практическите занятия към всеки модул развиват умения за: решаване на проблеми, решаване на казуси, създаване на документи, проследяване на развитието и тенденциите в областта на защитата на личните данни, проучване на добри и лоши практики, прилагане на наученото.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е предназначено за: длъжностни лица по защита на данните (DPOs); юристи; адвокати; консултанти; служители на компании и организации, чиято работа изисква познания за съдебната практика; студенти; както и всеки, който проявява интерес към съдебната практика по защита на личните данни. То е надграждащо обучение на обучението LAW02 GDPR и правото.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

 

GDPRCS01. Основи на кибер сигурността в контекста на GDPR

Цел на обучението GDPRCS01.

Целта на обучението е придобиване на основни познания по кибер сигурност, оценка на риска за бизнеса и активите на компанията, както и по одит на сигурността на данните в информационните системи на организацията от гледна точка на изискванията на Член 39 от GDPR, влиянието на минимизацията на личните данни върху рисковете за сигурността. Основни концепции за сигурността в базите данни и мониторинга върху привилегированите потребители, техниките за профилиране и рисковете от тях.
Практическите занятия включват: упражнения с етикети на данните, анонимизиране на данните, дискусии, въпроси и отговори, запознаване с добри практики, много примери и насоки.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е подходящо за мениджъри, ИТ отдели, длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; студенти; както и всеки, който проявява интерес към кибер сигурността в контекста на GDPR.
Корпоративно обучение: до 15 обучеми лица
По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.
Продължителност: 16 уч.ч.

 

GDPRCS02. Кибер сигурност в информационната и комуникационна система на организацията

Цел на обучението

Целта на обучението е придобиване на познания по управление на активите, ъпдейтите и контрол на достъпа, ютилизация на журналите (syslog и Event Viewer), периметрова сигурност, сигурност в базите данни, реакция при инциденти по сигурността, сигурност по дизайн в жизнения цикъл за разработване на софтуер, програмиране, тестване, съпровод.

Практическите занятия включват: упражнения, дискусии, въпроси и отговори, запознаване с добри практики, много примери и насоки.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е подходящо и за: мениджъри, ИТ отдели, длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; студенти; както и всеки, който проявява интерес към кибер сигурността.

Корпоративно обучение: до 15 обучаеми лица

По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.

Продължителност: 16 уч.ч.

GDPRCS03. Кибер сигурност в системата от информационни и комуникационни технологии на организацията

Цел на обучението GDPRCS03

Целта на обучението е придобиване на познания регистриране и управление на записите за действията на потребителите при обработване на лични данни, по контрол над привилегированите потребители, планиране и управление на процесите при ликвидиране на последствията от инциденти по сигурността, миграция на периметровата сигурност при инкорпориране на облачни услуги и мобилни номади, проектиране, конструиране и управление на комплексна система за сигурност на ИКТ в организацията.
Практическите занятия включват: упражнения, дискусии, въпроси и отговори, запознаване с добри практики, много примери и насоки.

За кого е предназначено обучението?

Обучението е подходящо и за: мениджъри, ИТ отдели, длъжностни лица по защита на данните (DPOs); служители по сигурността на информацията; консултанти; студенти; както и всеки, който проявява интерес към кибер сигурността.
Корпоративно обучение до 15 обучаеми лица
По заявка от корпоративен клиент програмата на обучението може да бъде адаптирана към нуждите на неговата компания.
Продължителност: 16 уч.ч.