Липсата на информираност за защитата от хакери може да доведе до тежки последствия

След успешна злонамерена кибер атака резултатите може да бъдат катастрофални. Възможните последствия включват загуби на активи, репутация, доверие и времето, което е необходимо за възстановяване след атаката.

CYBERSECURITY BASICS
По всички теми и въпроси, които присъстват в учебника, може да се открият мултимедийни материали – видео, презентации, уебинари и други в интернет. Препоръчително е изучаващите темата да потърсят допълнителни пояснения и обяснения за термините и описаните процеси в ресурсите на мрежата чрез подходящи сечения в търсещите машини. По тази причина на много места в текста са дадени адреси на сайтове, които в дългосрочен план съдържат важна информация и може да бъдат допълнително помагало за последващо разширяване на знанията на обучаемите. Съдържанието на настоящия учебник е ограничено в сравнение с обхвата на проблематиката му, дори отнесено към минималния обем необходими знания за навлизане в основите на предмета.
Темите за видовете атаки, наборите с хакерски инструменти, криптирането, управлението на акаунтите на потребителите със сложността на паролите и други са достатъчно популярни и изяснени в огромно количество публикации.

Идеята на учебника по основи на киберсигурността

Идеята на този учебник е да предостави обяснения за връзките между базовите концепции в киберсигурността. Отношението между управлението на ИТ активите, откриването на уязвимости и инсталирането на ъпдейти е ключов момент, който читателите трябва да осъзнаят след изучаване на материала.

Съдържанието и обема на термините от областта на киберсигурността също са важен компонент от познанието, което обучаемите трябва да придобият.

Подборът на темите е направен на базата на дългогодишни наблюдения върху тенденциите при изграждане на експертизата на обучаемите в курсовете по дисциплината “Основи на киберсигурността”. В книгата са засегнати теми от областите, в които се убедих, че тези групи обучаеми имат необходимост от познания.

Основното количество курсове по темата киберсигурност са насочени към изучаване на инструментите и дейностите на хакерите, а организациите имат потребност от специалисти, които са подготвени с познания и умения да отчитат изискванията на законите, стандартите, корпоративните политики, да отговорят на натиска на кибер нашествениците и да защитават хетерогенни технологични среди.

Киберзащита

Компетенциите на този вид специалисти коренно се различават от тези на зловредните актьори.
Учебникът е организиран в три части, всяка от които е подбрана както следва.
В първа глава са представени основните идеи от предметната област киберсигурност. Разделът за ИТ активите е базов за разбирането на пътя за решаване на основния проблем на киберзащитата. Той е свързан с осъзнаването на връзката между изчерпващия одит на ИТ активите и налагането на актуализации.
Втора глава е посветена на изясняване на базови понятия, които да осигурят изучаващите материала от книгата с инструментариум за последващо навлизане в предметната област.
Трета глава ангажира вниманието на читателите с процесите, които протичат при една кибер атака. Дава начална представа за дейностите на хакерите при провеждане на атаките срещу информационните системи и мрежи.
Съдържанието на отделните глави е насочено към създаване на комплекс от основни знания, които да бъдат основа за последващо усвояване на идеята за проактивна стратегия в управлението на киберзащитата на комплексите от информационни системи и мрежи в организациите.
В отделни части съдържанието на текста надхвърля сложността на материята, която е характерна за учебник. Идеята да останат там е да подскаже на читателите направленията, в които самостоятелно да продължат изучаването на свързаните с киберзащитата теми.