Монографията има за предмет кръг от въпроси, които са свързани с етиката при употребата на ресурсите в интернет, масовите експерименти с потребителското преживяване в цифровия свят, посегателствата върху личния живот от страна на бизнеса в мрежата.
В тази книга се фокусирам върху скритите от широката публика страни на процесите с употреба на лични данни. Като се има предвид относителната новост на проблема за огромна част от хората, липсата на информация за използването на личните им данни, включително в тяхна вреда, е необходимо щателното проучване и осветляване на темата точно в този аспект.

Книга ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЧИН НА УПОТРЕБА

Дигиталните следи на хората в цифровия свят породиха широк кръг от проблеми, които касаят суверенитета на личните им данни.

Книгата се предлага от издателдтво Авангард Прима и може да бъде открита ТУК

Целта на работата е чрез анализ на широк спектър от процеси и инциденти по сигурността с лични данни да хвърли светлина върху важни аспекти от несъответствието между разбирането на проблема от страна на организациите и интересите, които стоят зад дейностите, свързани със събиране и ютилизиране на личните данни.

Съвременното състояние на цифровото пространство се отличава с характеристики, които са базови предпоставки за продължаващата липса на суверинитет на личните данни.

Изложението основавам на опита ми от дискусии с длъжностни лица по защита на личните данни, експерти по киберсигурност от фирми, в хода на реални провеждани от мен обучения по киберзащита и опазване на данните, академични изследвания [1], конференции и споделени добри практики от международни организации, които се занимават с консултантски услуги, доклади от обществения и частния сектор и текущата работа в институциите, ангажирани с проблемите на конфиденциалността в цифровото пространство, от различи държави.

Монографията е организирана в три части. В първата глава излагам основни елементи от позициите на трите страни, които участват в процесите по ютилизиране на личните данни: официалните институции, бизнеса и злонамерените актьори. Последните две се интересуват от личните данни единствено от гледна точка на печалбите, които могат да извлекат от тях.
Втората глава е предназначена да хвърли светлина върху непознати моменти от жизнения цикъл на личните данни, при които те се експонират и стават достъпни за останалите участници, които са свързани в цифровия свят. Дори и в някои случаи на пръв поглед ситуациите с експониране на лични данни да са тривиални, професионалният ми опит от консултации и обучения доказва, че тепърва организациите ще прохождат в разбирането и създаването на корпоративна експертиза по темата. Тук не изключвам специализираните в дълбоки анализи на данни и онлайн маркетинг компании. Те познават темата, но не и от гледна точка на защита на конфиденциалността…
Третата глава е посветена на систематизиране и анализ на влиянието на бизнеса с лични данни върху отделните граждани на Европейския съюз и неглижирането на правата им за конфиденциалност, гарантирани от GDPR.
Дългият ми опит и годините, прекарани в анализи на различни случаи с изтичане на данни показаха, че последствията от такива инциденти продължават с години. Това е причината да фокусирам вниманието на заинтригуваните върху пробиви от последните няколко години. Давам за пример само следното заглавие, което излиза на 19.07.2019 г. „Slack resets user passwords after 2015 data breach“ [2]. Смятам, че проследяването на инцидентите през етапа ликвидиране на последствията е базово за правилното разбиране по темата и основен компонент в построяването на корпоративните стратегии за сигурност. Засега единствено в регламентиращи документи на армията на САЩ съм открил визия, според която един масив с данни на практика може да бъде атакуван за кратко време от множество различни злонамерени актьори. На този етап считам, че не е разработена, но е изключително важна, темата за мениджмънта при ликвидиране на последствията от повече от един инцидент с изтичане на данни в една организация.
Предполагам, че изложението ще бъде интересно за всички, тъй като ние знаем много малко по въпросите къде са личните ни данни, кога и как технологиите, които използваме, експонират наши лични данни, как можем да проверим дали нашите данни се продават в нелегални сайтове.

Според регулаторните мерки ние сме си собственици на нашите лични данни, а всички които ги експлоатират трябва да спазват законите, които ни защитават.

Книгата съдържа указания за управление на личните данни от страна на собствениците им и предписания за проверки на обработващите лични данни от страна на собствениците на данните. Предназначена е за всички, които се интересуват от рисковете, свързани с употребата на личните им данни.
Неспециализираната аудитория има интерес да познава проблемите, които засягат всеки от нас и са следствие от безогледната експлоатация на личните ни данни.
Настоящата книга предлага обем от знания, които касаят етапите от жизнения цикъл на личните данни и поведението на организациите и потребителите преди да се стигне до щетите и овъзмездяването им.
Може да се използва от студенти и докторанти, изучаващи дисциплини, които са свързани с проблемите на киберсигурността и защитата на личните данни.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЦИФРОВИЯ СВЯТ
1.1. Печалби срещу конфиденциалност
1.2. Сигурността на личните данни
1.3. Основни положения на GDPR
1.4. Личните данни са съкровище
1.5. Определение за лични данни
1.6. Подземията на мрежата
1.7. Цената на личните данни в Dark Web
ГЛАВА 2. ЕКСПОНИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
2.1. Изтриване или премахване на данните
2.2. Експониране на лични данни след измами
2.3. Институции и конфиденциалност
2.4. Използвани устройства
2.5. GDPR и вътрешни заплахи
2.6. Авангардни технологии и конфиденциалност
2.7. Специфика на конфиденциалността за децата
ГЛАВА 3. БИЗНЕСЪТ С ЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Начин на употреба на личните данни
3.2. Тъмната мрежа
3.3. Авангардните технологии и личните данни
3.4. Начини за защита
3.5. Превенция на измамите
3.6. Реакция при изтичане на лични данни
3.7. Пейзажът за сигурност на личните данни
КРАТЪК СПРАВОЧНИК
ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ