Все повече нормативни актове на ЕС предвиждат създаване на работни места за лица, които да бъдат „точка за контакт“. Например длъжностното лице по защита на данните  (DPO) по GDPR и Police Directive е точка за контакт. Дори да няма опредлено длъжностното лице по защита на данните, компаниите пак трябва да посочат някой, от който може да се получи „повече информация“. До голяма степен и предствителите по GDPR на компаниите, който не са установени в ЕС, също са вид точка за контакт. Когато държава-членка на ЕС създаде няколко надзорни органа, тя следва да определи надзорния орган, който функционира като единна точка или звено за контакт (арг. съображение 119 от GDPR, чл. 41 (4) от Police Directive, чл. 10 от NIS Directive, чл. 11(4) от Insurance Distribution Directive и др.). Държавите-членки на ЕС следва да обменят информация помежду си чрез съответни мрежи за обмен на информация с цел улесняване споделянето на информация (съображение 13 от PNR Directive, чл. 18 от Travel Directive и др.). Но зад всичко това стоят реални хора, реални лица за контакт.

Както в държавния, така и в частния сектор, вертикалната и хоризонталната координация е от съществено значение за постигането на положителни резултати и ефективността на организацията. За постигането й е от съществено значение подготовката на служителите, които на практика са точки за контакт. Тези лица следва да имат освен традиционните в днешно време компютърни умения, владеене на чужд език и комуникативни умения, и мултидисциплинарна подготовка (ИТ, право, икономика, инженерни познания, включително познания за работата на служители в други отдели). Тя им е необходима, за да могат бързо и правилно да преценяват различни ситуации в работата им, при изпълнение на служебните им задължения. Наличието на разписани процедури (там където ги има) само по себе си вече не е достатъчно. По правило писмените процедури уреждат най-често срещаните случаи в практиката, но не и всички възможни случай.

В миналото много работодатели избягваха да назначават служители с мултидисциплинарна подготовка (например: поради очаквано по-високо заплащане, по-голяма взискателност към работодателя, съмнения у работодателя относно уменията и желанието на служителя да изпълнява по-рутинни задачи и др.). Но в 21 век нещата рязко се промениха под въздействието на редица фактори в световен мащаб. Сега много държави и компании търсят кадри с мултидисциплинарна подготовка. Това е доминираща тенденция. Ако една държава или компания иска да се справя със задълженията си и да просперира, то тя или трябва да инвестира в множество обучения, или да привлече кадри с мултидисциплинарна подготовка.

Някои технологични компании осъзнаха факта, че хората с мултидисциплинарна подготовка и мултидисциплинарните екипи често са носители на нестандартн и оригинални идеи, подходи и решения. В резултат се родиха много иновации, които носят добри печалби.

Съответствието с GDPR изисква DPO, който от своя страна трябва да бъде подготвен в областите на на международното право, кибер сигурността, производството на различни видове информационни системи и потенциала на кибер физическото пространство да експонира лични данни, възможностите на науката за профилиране на базата на анонимизирани данни както и устоичивостта на масивите с деперсонифицирани данни срещу персонално профилиране.