Новите и по-високи изисквания към компаниите и ключовите им служители

Новата регулаторна рамка на ЕС (актове, приети след 2014 г.) въвежда по-високи изисквания към компаниите и техните ключови служители. Предлагането и предоставянето на стоки и услуги чрез интернет на европейския и световния пазар изисква познаването на тези пазари. Динамичната регулация изправя фирмите и служителите им пред нови предизвикателства. Вече не е достатъчно адвокатите и юристите, обслужващи компаниите, да познават националното законодателство на една държава. Необходимо е познаването на законодателството на държавите, където фирмите предлагат своите стоки и услуги. Правото на Европейския съюз (ЕС) донякъде създава обща регулаторна рамка, но все още има много различия в регулаторните режими на отделните държави-членки на ЕС и Европейскито икономическо пространство (ЕИП). Оперирането на други континенти (извън Европа) също поставя изискване за спазването на чуждо законодателство. Отговорността за спазването му е изцяло на съответната компания и нейното висше ръководство.

Понякога държавите не успяват своевременно и правилно да приведат законодателството си в съответствие с новите регламенти и директиви на ЕС, да проведат информационни кампании и да подпомогнат бизнеса да се справи с новите предизвикателства. Това не освобождава компаниите от отговорност за нарушаването на правото на ЕС или законодателството на отделна държава.

             Компаниите, които внедряват изискванията на GDPR биха се поставили в добри позиции ако отчитат следните тенденции:

  • Нарастване на санкциите, които могат да им бъдат наложени, наред с всички други неблагоприятни последици (като загуба на пазарен дял, клиенти и др.). Докато години наред санкции до 10% от годишния оборот на компанията се налагаха рядко и предимно в областта на защита на конкуренцията, то новите регламенти и директиви предвиждат санкции за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) – до 2% или до 4%, Директива (ЕС) 2015/849 (Fourth Anti-Money Laundering Directive) – до 10%, Директива (ЕС) 2016/97 (Insurance Distribution Directive) – до 5% и др.
  • Обръщане на доказателствената тежест. Все по-често компаниите следва да докажат, че са предприели всички необходими мерки като са отчели рискови фактори, включително тези, които се отнасят до техните клиенти, държави или географски зони, продукти, услуги, сделки или механизми за доставка. Компанията се освобождава от отговорност, ако докаже, че по никакъв начин не е отговорна за събитието, причинило вредата (виж чл. 82, параграф 3 от GDPR).
  • Солидарна отговорност (виж чл. 82, параграф 4 от GDPR).
  • Съвместни операции на надзорни органи на държави-членки на ЕС (виж чл. 62 от GDPR).
  • Прилагането на по-строгите изисквания на правото на ЕС в клонове и дъщерни предприятия извън ЕС, доколкото това е позволено от правото на съответната държава (арг. чл. 45, параграф 3 от Fourth Anti-Money Laundering Directive)

GDPR, DPO и новите възможности за работа

От ключовите служители на компаниите се очаква да могат да се справят с казуси с международен елемент, независимо дали са свързани с чужди граждани или дейност в други държави. Тенденцията е това да се превърне в тяхно ежедневие. Динамиката на бизнеса налага бързо решаване на тези казуси, което предполага ключовият служител не само да е създал добра организация в екипа си, но и сам да може да се справя с тях.

Новата регулаторна рамка въвежда нови длъжности като например DPO (длъжностно лице по защита на данните по GDPR или по Police Directive) или изисква нови компетенции от работещите. Тя създава възможности за нова по-интересна и по-добре платена работа у нас и в чужбина. Уеднаквяването на законодателството на държавите и признаването на обучение в друга държава спомага за мобилността на служителите.

За покриването на новите изисквания на служителите са необходими нови знания и умения. Компаниите следва да включват техните служители в програми за обучение както за запознаване с новите разпоредби в националното законодателство, така и за запознаване с правото на ЕС, международното право и законодателството на други държави, в които имат бизнес интереси. В отговор на новите предизвикателства пред бизнеса създадохме програмите за обучение LAW01, LAW02 и LAW03, които заедно с другите курсове допълват подготовката на кадрите.