Консултантски услуги в областта на сигурността на личните данни и внедряването на система за съответствие с GDPR

  • Одит на сигурността: на технически и организационни мерки за защита на личните данни. Анализ на разлииките с изискванията на GDPR за защита на личните данни: GAP анализ.
  • Оценка на готовността на компанията за привеждане на организационните процеси, техническата база и документацията в съответствие с изискванията на GDPR (REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);
  • Планиране и провеждане на дейностите по подготовка на документацията и въвеждане на организационните процеси според изискванията на GDPR;
  • Технически решения за съответствие с изискванията на GDPR;
  • Одит и описание на личните данни, минимизиране на данните, управление на подкрепящите активи и на промените в процесите по обработване на данните.

Всички консултантски услуги включват доклад с техникоикономическа оценка и препоръки за ефективно провеждане на техническите и организационни мероприятия.

Специализирани обучения

 • Обучение на длъжностните лица: изготвяне на план за одит на данните и организационни промени при подготовка за съответствие с GDPR; поддържане на Оценката за въздействие върху защитата на данните в актуализирано състояние;
 • Длъжностно лице по защитата на данните – услугата се договаря според потребностите на предприятието и включва изискванията на Регламента GDPR.
 • Оценка на риска и подготовка на Оценката на въздействието върху защитата на данните, в оригинала на регламента Data Protection Impact Assessment, DPIA

 

Обучения по заявка

 • Длъжностно лице по защита на личните данни, системни администратори и разработчици на софтуерни системи  – по спецификация, която се съгласува със заявителя;
 • Одит на активите, минимизиране на данните и подготовка на Оценка на въздействието на защитата на данните
 • Кибер сигурност и синтезиране на системата за защита от кибер нашествия в контекста на GDPR


Search Engine Marketing & Optimization