Предлагаме

Услуги за съответствие с GDPR

комплекс услуги, които са свързани с цялостно внедряване на изискванията на GDPR и осигуряват съответствие с GDPR

Основното ни предложение от комплекса услуги за съответствие с GDPR e
[box]

услугата длъжностно лице по защита на данните, означавано в GDPR с термина Data Protection Officer. То трябва да осигури непрекъснатост на съответствието с GDPR.

Включва всички дейности на DPO, които са задължителни или препоръчителни според GDPR.[/box]

Консултации по задълженията на длъжностното лице за защита на данните (Data Protection Officer, DPO) и въвеждане на мерките, които се изискват от GDPR можете да получите ако позвъните или въведете данни за контакт във формата от менюто КОНТАКТИ

 

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВЪВ ВРЕМЕТО УСЛУГА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ СЪДЪРЖА МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ЗАЯВЯВАНИ ПООТДЕЛНО:

ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – установяване на наличните подкрепящи активи, които имат отношение към защитата на личните данни, препоръки с мерки за повишаване на защитата и прилагане на технически решения.

Извършване на анализ на съществуващото положение по защита на личните данни в компанията.

 • Извършване на одит с инвентаризиране на личните данни, процесите по обработване, систематизиране на данните и препоръки за минимизиране.
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) в компанията.
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) на продукти.
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) на услуги.
 • Изготвяне на план за прилагане на DPIA.

Изготвяне на политика за поверителност и други документи, свързани с получаване на информирано съгласие за обработване на лични данни.

 • Консултантски услуги във връзка с назначаване на длъжностно лице за защита на данните (DPO) и неговото обучение.
 • Консултантски услуги за привеждане на дейността на компанията в съответствие с GDPR.
 • Консултантски услуги за привеждане на продуктите, предлагани от компанията, в съответствие с GDPR[1].
 • Консултантски услуги за привеждане на услугите, предлагани от компанията, в съответствие с GDPR[2].
 • Консултантски услуги по защита на данните, необходима за някои продукти и услуги.
 • Консултантски услуги при разработване на продукти, зачитащи неприкосновеността на личния живот и защитата на данните.
 • Консултантска помощ при изготвяне на ръководства за клиента.

Планиране и изпълнение на обученията на служителите според изискванията на GDPR и в контекста на корпоративните процеси и правила за работа с лични данни.

 • Обучения за представяне пред клиенти и контрагенти на съответствието на продуктите и услугите с GDPR– по заявка.
 • Оценка на договори, включително клаузи свързани със защитата и предаването на лични данни.

Преглед на политиката на компанията относно личните данни, отчет с препоръки.

 • Преглед (одит) на съответствието с GDPR на продуктите, предлагани от компанията.
 • Преглед на съответствието с GDPR kd услугите, предлагани от компанията.
 • Разработване на мерки, които са подходящи за спецификата на Вашата област и са адаптирани към Вашия бизнес модел.
 • Съставяне на списъци за проверка на съответствието и извършването й.

[1] По заявка на клиента може да бъде отчетена цялостната регулаторна рамка и международни стандарти, включително законопроекти и проекти на стандарти, която е или ще е приложима към продуктите.

[2] По заявка на клиента може да бъде отчетена цялостната регулаторна рамка и международни стандарти, включително законопроекти и проекти на стандарти, която е или ще е приложима към услугите.