Отговорност и право на обезщетение

Правото на ефективно средство за защита трябва да дава право на лицата да искат обезщетение за всяка вреда, претърпяна в резултат на обработката на личните им данни по начин, който нарушава приложимото законодателство. Отговорността на администраторите и обработващите за незаконната обработка на лични данни се признава изрично в GDPR. Регламента дава на индивидите правото да получи обезщетение от администратора или обработващия и за двете: материални и нематериални вреди, докато в съображенията му се посочва, че „понятието“ щети трябва да се тълкува широко в светлината на съдебната практика на Съда на Европейския съюз.
Администраторите са отговорни и срещу тях могат да бъдат предявени искове за обезщетение, ако те не са изпълнили техните задължения по регламента. Обработващите лични данни носят отговорност за щетите причинени от обработването, само ако не са спазили задълженията на регламента, които са адресирани до обработващите, или когато са действали извън или противно на законосъобразните указания на администратора. Ако администраторът или обработващият лични данни е платил цялото обезщетение, GDPR предвижда, че той може да предяви иск към останалите администратори или обработващи, участващи в едно и също обработване за тази част от обезщетението, съответстващо на степента на тяхната отговорност за щетите.

 

Изключенията от отговорност за нарушаване на GDPR

са много строги и подлежат на доказване, че администраторът или обработващият по никакъв начин не носи отговорност за събитието, което е довело до осъществяване на вредата.
Компенсацията трябва да бъде „пълна и ефективна“ по отношение на претърпените вреди. Където щетите са причинени от обработване на няколко администратора и обработващи, всяка от страните (администраторът или обработващият) носи отговорност за цялата вреда. Това правило трябва да осигури ефективно обезщетение за субектите на данни и за координиран подход към спазването на GDPR от администраторите и обработващите, участващи в дейностите по обработване.